Általános Szerződési Feltételek

Kimeldmagad.hu

 

Általános rendelkezések

Regisztráció

Közös szabályok

Jelszóra és login névre vonatkozó figyelemfelhívás

Magánszemélyekre vonatkozó további feltételek

Nem magánszemélyekre (gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek, más szervezetek) vonatkozó további feltételek

Vásárlás folyamata

Vásárlás regisztrált felhasználóként

Vásárlás vendég felhasználóként

Megrendelés

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Fizetés

Megrendelés visszaigazolása

Vételár

Árkedvezmények

Fizetési feltételek

Szállítás

Szállítási feltételek

Át nem vett csomagok

Kellékszavatosság

Termékszavatosság

Jótállás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Felelősségvállalás

Tájékoztató a vevőt megillető elállási jogról

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

Többletköltségek

Visszatartási jog

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Panaszkezelés

Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület

Egyéb rendelkezések

 

A jelen dokumentum (ÁSZF) rögzíti a www.kimeldmagad.hu általános szerződési feltételeit. Ennek keretében kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások és egyéb feltételek, amelyek a www.kimeldmagad.hu működésével, az általa kínált szolgáltatások igénybevételével, termékek megvásárlásával kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a Szolgáltató és a www.kimeldmagad.hu szolgáltatásokat igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

Általános rendelkezések

A www.kimeldmagad.hu oldal üzemeltetője: Kiss László Gergely (Szolgáltató)

A Szolgáltató adatai:

Név: Kiss László Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 1139 Budapest, Üteg utca 49. 1em. 6.
Adószám: 69280646-1-41

Elérhetőség:

E-mail: hello@kimeldmagad.hu

A Szolgáltató a www.kimeldmagad.hu weboldalon üzemeltetett internetes vásárlási portálon (Webáruház) keresztül az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosít szolgáltatásokat, így vásárlási lehetőséget a Webáruházban elérhető termékek tekintetében.

A Webáruházban regisztráló és vásárló személy (Vásárló) a regisztrációval, valamint az egyes termékek megvásárlásával egyben elfogadja, hogy az ÁSZF külön további kikötés nélkül irányadó a Szolgáltató és közötte létrejövő, illetőleg fennálló jogviszonyban, továbbá a megrendelések esetében is mindenkor alkalmazandó.

Az ÁSZF és az adatvédelmi irányelvek Vásárló által történő elfogadása a Webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF és az adatvédelmi irányelvek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Vásárló a regisztrálással szavatolja, amely nyilatkozatát a vásárlással meg is erősíti, hogy az általa közölt információ (személyes adat, céginformáció stb.) mindenben megfelel a valóságnak, a korábbiakban rögzített adatait amennyiben szükséges, módosította, továbbá a Webáruházban tett valamennyi nyilatkozatot az arra jogosult, illetőleg nyilatkozattételre jogosult személy, személyek tették meg. Ezen szavatossági nyilatkozat valótlanságából eredő bármilyen következményért a Vásárló teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató a fentiek alapján joggal feltételezheti, hogy a Vásárló mindenkor a valóságnak megfelelő és teljes körű információt szolgáltatott a Szolgáltató részére. Amennyiben azonban a Szolgáltató oldalán kétely merül fel a szolgáltatott adatok, megtett nyilatkozatok valóságtartalmával, teljeskörűségével kapcsolatosan, úgy Vásárlótól pótlólagos nyilatkozatokat, igazolásokat, adatokat kérhet. Ebben az esetben e pótlólagos információszolgáltatás megtörténtéig a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni, illetőleg korlátozni a Vásárló weboldalon keresztüli vásárlási jogosultságát.

A Vásárló a rendeltetésellenes használatból eredő, Szolgáltató által elszenvedett esetleges kárt a Szolgáltató felé megtéríteni köteles a Ptk. általános szabályai szerint.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.kimeldmagad.hu oldalra való csatlakozás miatt következett be, illetőleg azért, ha az oldal átmenetileg nem elérhető a Vásárló részére. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A weboldal kizárólag HTTPS csatornán keresztül elérhető, a titkosítatlan HTTP szolgáltatás mindössze átirányítja a felhasználót HTTPS-re. A kiszolgáló kizárólag modern titkosítási eljárásokat használ.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit teljesítse. Ugyanakkor, a Szolgáltató nem felelős semmilyen, a Webáruház és a Webáruházon keresztüli megrendelés megadásának elmaradásából, késéséből vagy hiányosságaiból, illetőleg annak elfogadásának elmaradásából eredő azon hibákért, amely rajta kívül álló, elháríthatatlan körülmény miatt következett be. Ilyen ok miatt bekövetkezett késedelem esetén a kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül vállalja teljesíteni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthassa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Szolgáltató mindenkor honlapján történő közzétételkor lép hatályba. A Webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés rögzítésekor hatályos ÁSZF rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben a Webáruházban elérhető valamely termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az ÁSZF-ben rögzítettektől eltérő feltételek alkalmazandóak, azt az adott terméknél, szolgáltatásnál közlésre kerül. Ebben az esetben az ÁSZF ezen eltérő feltételekkel együtt alkalmazandóak.

Regisztráció

Közös szabályok

A Szolgáltató a www.kimeldmagad.hu oldalon ingyenes regisztrációs lehetőséget biztosít a Vásárlók részére a Webáruházban történő vásárlás érdekében.

A regisztráció során a Vásárló felelős azért, hogy a valóságnak megfelelő adatokat közöljön, illetőleg nyilatkozatokat tegyen. A regisztráló Vásárló a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, a Vásárló teljes körű képviseleti joggal, illetőleg felhatalmazással rendelkezik arra, hogy vásároljon és a vásárlás véglegesítése érdekében rá vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatokat, mint érvényes kötelezettségvállalást tegyen.

A regisztrálással a Vásárló elismeri, hogy az ÁSZF és az adatvédelmi irányelvek tartalmát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

A regisztrálást követően a Szolgáltató nyilvántartási rendszerében rögzíti a Vásárlónak a regisztrációkor megadott adatait, amelyet követően a Szolgáltató egy visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

A sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Vásárló között a www.kimeldmagad.hu oldalon elérhető Webáruház szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó felhasználói szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált adataiban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul írásban (e-mailen) értesíti a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem felelős.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációt törölje vagy a regisztrációt inaktívvá tegye. Erre különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • ha a Vásárló megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat,
 • a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló olyan magatartást tanúsít, amely jogszabályba ütközik.
 • a Vásárló rosszhiszemű magatartást folytat,
 • a Vásárló magatartása sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató jó hírét vagy a Webáruházban elérhető szolgáltatások minőségével kapcsolatos megítélést

A Vásárló a Szolgáltató általi törlése vagy inaktiválása esetén a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem élhet, a Szolgáltatóval szemben követelést (akár a regisztráció újra aktiválására) nem támaszthat.

A Vásárló a regisztrációt követően bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációjának a törlését, illetőleg inaktívvá tételét a www.kimeldmagad.hu oldalon keresztül. A Vásárló vásárlási lehetősége a Vásárló Szolgáltató általi törlésével, illetőleg inaktívvá tételével szűnik meg. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a törlésig, illetőleg inaktívvá tételéig a Szolgáltató által befogadott, sikeres megrendelései érvényes kötelezettséget jelentenek a Szolgáltató és a Vásárló között.

A regisztráció során a Vásárló hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató részére reklámcélú elektronikus leveleket továbbítson a regisztrációkor vagy a későbbiekben módosított értesítési címekre, telefonokra (e-mail, SMS, telefonhívás). A Szolgáltató vállalja, hogy a reklámcélú elektronikus hirdetésben tájékoztatja a Vásárlót arról az elérhetőségről, amelynek segítségével leiratkozhat és biztosítja, hogy leiratkozási igényét postán és e-mailen is bejelentheti.

Jelszóra és login névre vonatkozó figyelemfelhívás

Mivel a megadott e-mail cím és a jelszó a Vásárlót azonosítja, és ez alapján a www.kimeldmagad.hu oldalon, továbbá a Webáruházban tett bármilyen nyilatkozata a Vásárló érvényes és kikényszeríthető jognyilatkozata, így a Vásárlónak fokozott gondossággal kötelessége eljárni annak érdekében, hogy a login név és a jelszó megfelelő módon kerüljön kiválasztásra és hogy illetéktelenek tudomására ne jusson. A login név és jelszó illetéktelenek általi felhasználásból eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

Magánszemélyekre vonatkozó további feltételek

Amennyiben a Vásárló magánszemélyként regisztrál, az alábbi adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia:

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • jelszó

A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet.

A magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás és a szállítás érdekében.

Magánszemély esetében a regisztrált személy, mint Vásárló a regisztrációval elismeri, hogy saját maga regisztrál és a megadott login nevet és jelszót bizalmasan kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít a www.kimeldmagad.hu oldalon, valamint a Webáruházban kizárólag ő személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat.

Nem magánszemélyekre (gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek, más szervezetek) vonatkozó további feltételek:

A webshopban jelenleg kizárólag végfelhasználó, nem adóalany magánszemélyek vásárolhatnak.

Vásárlás folyamata

Vásárlás regisztrált felhasználóként

Regisztrált felhasználó esetében a bejelentkezés a Vásárló által megadott e-mail cím név és jelszó használatával történik.

Az e-mail cím és a jelszó megadása a Vásárló azonosítását jelenti, valamint azt, hogy a Webáruházban a megrendelést a Vásárló, illetőleg képviseletében eljáró személy adja meg. Ennek megfelelően a Vásárló a belépéssel érvényesen nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelést nem arra jogosult adta meg.

Vásárlás vendég felhasználóként

Vendég felhasználó esetében nincs bejelentkezési opció, az azonosítás a Vásárló által megadott e-mail cím és telefonszám megadásával történik. Ilyenkor regisztráció nem történik, a Vásárló a későbbiekben nem lesz a Webáruház regisztrált felhasználója. Adatainak megadásával a Vásárló megerősíti a hatályos ÁSZF és az adatvédelmi irányelvek és rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását.

Vendég felhasználóként való vásárlás esetén a megrendelés Vásárló általi elküldése után a leadott megrendelés még nem végleges, a leadott megrendelés az után válik véglegessé, hogy a Szolgáltató által visszaigazolásra kerül.

Megrendelés

A Vásárló fenti esetek valamelyikének teljesítésével jogosulttá válik arra, hogy a Webáruházban a termékeket, szolgáltatást megtekintse, valamint az ÁSZF és a terméknél megjelölt feltételek szerint megrendelést adjon le egy vagy több termék megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére. A vevő a megrendelés véglegesítésével egyidőben megerősíti a hatályos ÁSZF és adatvédelmi irányelvek rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását, valamint azt hogy kizárólag nem ÁFA alany magánszemélyként, végfelhasználóként vásárol a webáruházban. Jogvita esetén mindig a vásárlás pillanatában érvényes Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.kimeldmagad.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárló részére.

A Webáruházban a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást, megjelölve a mennyiséget is a Webáruház kosarába helyezheti. Az adott termék kiválasztásakor a Vásárlónak figyelemmel kell lennie az esetleges értékesítési minimális/maximális korlátokra, a szállítási és egyéb feltételekre is. Ennek során szükséges, hogy a Vásárló részletesen átolvassa az adott termékhez, szolgáltatáshoz tartozó tájékoztatókat.

A Szolgáltató a termékek, szolgáltatások tekintetében a gyártótól kapott termék- és szolgáltatás-információkat feltünteti. Abban az esetben, ha a Vásárló számára a termék, szolgáltatás megrendeléséhez további tájékoztatásra van szüksége, azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül jelezheti. A termék, szolgáltatás megrendelése érdekében a Vásárló gondos mérlegelése szükséges.

A Webáruházban és a www.kimeldmagad.hu oldalon feltüntetett információk a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást szolgálják és semmilyen esetben sem minősíthetőek termék/szolgáltatás ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak vagy az adott termék, szolgáltatás megvásárlására szolgáló ösztönzésnek.

A Szolgáltató a Webáruházban mint termék/szolgáltatás információ kizárólag a gyártók és a nagykereskedők által nyújtott információt tünteti fel. Ezért a Vásárló annak tudatában adja meg az adott termékre, szolgáltatásra a megrendelését, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban a termék/szolgáltatás specifikus információkért, azok valóságtartalmáért, teljes körűségéért, aktualitásáért. Ezért a megrendelés véglegesítését megelőzően a Vásárló kötelezettsége és felelőssége ezen információk helytállóságáról és teljeskörűségéről meggyőződni.

A megrendelés Vásárló általi véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a számlázási címet és a szállítási címet megadja, és a termék, szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítse.

A megrendelés Vásárló általi véglegesítése után – amely a Vásárló ajánlatát jelenti a megrendelt termékek vonatkozásában - a megrendelés már nem módosítható vagy vonható vissza a Webáruházon keresztül. A megrendelés módosítását vagy visszavonását a Vásárló a szolgáltató ügyfélszolgálatával történt kapcsolatfelvétel keretében módosíthatja vagy vonhatja vissza. A megrendelés módosítása vagy visszavonása csak a szállításra történő átadás előtt lehetséges.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A www.kimeldmagad.hu honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! Ezért elképzelhető, hogy a termék a valóságban eltérően néz ki. Az ebből eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A termékek sem emberi, sem állati fogyasztásra NEM alkalmasak.

A megjelenített termékek, kizárólag online, a webshop felületén rendelhetők meg, az árak bruttó árak, és tartalmazzák a csomagolás költségét. A szállítási díjak termékenként eltérőek, minden esetben a terméknél kerülnek feltüntetésre.

Fizetés

A Vásárló a megrendelés véglegesítéséhez köteles a termék, szolgáltatás megvásárlásához a fizetésről rendelkezni. Erre az alábbi módon kerülhet sor:

 • Az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay rendszeren keresztül, amelynek vásárlói tájékoztatója a https://simplepay.hu/vasarloknak oldalon érhető el.
 • Átutalással, mint előrefizetéssel a Szolgáltató által meghatározott számlaszámra, pro forma számla alapján. A proforma számla jellemzően a visszaigazolással egyidőben kerül kiküldésre a Vásárló által megadott e-mail címre. Ezen fizetési mód választása esetén kérjük a feltüntetett összeget minél hamarabb, de legfeljebb 24 órán belül utalja el a következő, Erste Banknál vezetett számlára:
  Kiss László Gergely
  11600006-00000000-76703959
 • Készpénzben történő utánvétre valamint személyes átvételre nincs lehetőség
 • Egyes termékek, szolgáltatások esetében egy vagy több fizetési mód kizárásra vagy összeghatártól függően korlátozásra kerülhet.

Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató és a Vásárló között a termék, szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltatónak a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail üzenetének megküldésével jön létre, amely szerződés írásbelinek minősül.

A Szolgáltató visszaigazolása a megrendelés befogadását jelenti és azt, hogy a Szolgáltató megkísérli a megrendelésben foglaltakat az ÁSZF és a termékre, szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeknek megfelelően teljesíteni. Ezen visszaigazolás a megrendelés Vásárló általi véglegesítésének a napját követő 3 munkanapon belül kerül kiküldésre.

A Szolgáltató azonban nem felelős a Vásárló által véglegesített megrendelésben foglaltak helyességéért, valóságtartalmáért, valamint azért, hogy e megrendelésben foglaltakat a gyártó vagy kereskedő teljesíteni tudja a megrendelésben foglaltaknak megfelelően.

A valótlan tartalmú megrendelésből eredő, a Szolgáltatót ért valamennyi kárért, veszteségért a Vásárló teljes körű helytállási és megtérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé - beleértve a Szolgáltatóval szemben érvényesített szerződéses és szerződésen kívül okozott kárt, valamint a nem vagyoni kárt, továbbá a Szolgáltató által elszenvedett egyéb vagyoni és nem vagyoni kárt is.

Hiába érhető el a Webáruház mind belföldön, mind külföldön, a Szolgáltató kizárólag azon megrendeléseket fogadja be, amelyek szállítási helye Magyarország területe.

Abban az esetben, ha a felek közötti szerződés létrejöttekor, illetőleg azt követően az adott termék, szolgáltatás esetében készlethiány merül fel, erről a Szolgáltató a Vásárlót e-mailen értesíti.

A megrendelés alapján megvásárolt termékek, szolgáltatások teljesítéséről a Szolgáltató ismételt visszaigazolást küld e-mailen a Vásárlónak.

A megrendelés feldolgozásának és teljesítésének az állapotáról a Vásárló tájékozódhat a Webáruházban.

Vételár

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház weboldal termékeinél feltüntetett árak bruttó ajánlati egységárként tartalmazzák az ÁFA-t és forintban értendők. A termékeket forintban számlázzuk ki. Az ebből fakadó, a hitel- vagy betéti kártyáját kiállító bank által alkalmazott bármely díjért, költségért nem vállalunk felelősséget, ennek a terhét Ön viseli. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző emailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A termékek árai és egyéb költségek bármikor módosulhatnak, ám ezeket a módosításokat természetesen nem alkalmazzuk a már megrendelt termékekre.

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház oldala sok terméket tartalmaz, ezért minden igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy egyes termékeket hibásan árazunk be. A kiszállítási folyamat során rendszerint ellenőrizzük az árakat, és ha a termék helyes ára kisebb, mint ami fel volt tüntetve a weboldalunkon, akkor a kisebbik összeget fizettetjük meg Önnel. Ha a termék helyes ára nagyobb, mint ami fel volt tüntetve, természetesen nem fizettetjük meg Önnel a nagyobb összeget, hanem saját belátásunk szerint vagy kapcsolatba lépünk Önnel, hogy szállítás előtt döntse el, hogy kéri-e így is a terméket vagy elutasítjuk rendelését, és megfelelő módon értesítjük Önt.

Amennyiben a www.kimeldmagad.hu internetes áruház, mint szolgáltató, minden gondossága ellenére rendszerhiba miatt hibás, 0 Ft-os vagy 1 Ft-os ár, vagy egyértelműen láthatóan hibás ár kerül a weboldal felületére, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Árkedvezmények

Weboldalunkról történő termékvásárlás során előfordulhat, hogy árkedvezményt adunk a saját árkedvezményi szabályaink alapján. A kedvezményeknek több fajtája is lehetséges - pl. akció, törzsvásárlói kedvezmény, hűséges vásárlói árkedvezmény, amelyeket személyenként, véletlenszerűen, versenyen vagy vevői felmérésen való részvétel eredményeképpen kapott, illetve kuponkedvezmények, amelyek a „KOSÁR” megrendelésének elküldése során érvényesíthető). A kedvezmények nem összevonhatóak, viszont amennyiben példának okáért egy kuponkedvezmény felülírna egy már meglévő törzsvásárlói vagy más fennálló kedvezményt, az az Ön belátásán alapul, melyiket választja.

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház oldalain megjelenő, akciós termékek eredeti, vonallal áthúzott árai a korábbi eredeti árra vonatkoznak, ilyenkor helyettük minden esetben az új, át nem húzott kiskereskedelmi ár az aktuális, amelyen a www.kimeldmagad.hu abban az időszakban értékesíti a terméket az eredeti, teljes ár helyett. Ezek az árak időszakosak is lehetnek, vonatkozhatnak bizonyos időtartamra, ebből kifolyólag változhatnak az adott termékfajta elfogyása és az akció illetve egyéb rájuk vonatkozó kedvezmények idejének lejárta esetén.

Amennyiben másként nem rendelkezünk, az árkedvezmények előre meghatározott mértékűek, amelyek a lista- és adott végtermékoldalakon kerülnek látható módon feltüntetésre, amennyiben azok érintettek árkedvezményben. Mindezek mellett ezek az árengedményes termékek a Kosár tételeinek árjelzéseinél is láthatóak abban az esetben, ha azok kedvezményes áron kerültek értékesítésre.

Amikor olyan terméket küld vissza, amelyik esetében Ön bármely okból kifolyólag (önkéntes termékvisszaküldés, törvényes elállási jog, szavatosság) pénzvisszatérítésre jogosult, a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló árból levonjuk az arra a termékre alkalmazott árkedvezményt, és csak a ténylegesen kifizetett összeget térítjük vissza.

Árkedvezmény nem adható ki készpénzben vagy pénzvisszatérítésként.

Fizetési feltételek

A megrendelést követően annak teljes összegét előre ki kell fizetnie, amelyre lehetősége van hitelkártyával, illetve banki átutalással/befizetéssel.

Adott fizetési mód választása kihathat a kifizetés teljesítésének idejére, és/vagy ez függhet egy harmadik félnek számító fizetési szolgáltatótól. Amennyiben kifizetés után valamilyen okból kifolyólag nem tudunk szállítani egy megrendelt terméket, akkor természetesen a termékért a már kifizetett összeget hiánytalanul visszatérítjük, a Szállítási feltételekben és az Elállási jog című részben leírt visszatérítési előírások szerint járva el.

Amennyiben harmadik félnek számító fizetési szolgáltatót bevonó fizetési módot választ, Önnek az általa támasztott kötelezettségeket be kell tartania, és az esetlegesen a szolgáltatással járó díjat meg kell fizetnie. Kérjük, hogy az erre vonatkozó feltételekről és kikötésekről az adott szolgáltatónál tájékozódjon. Az ebből kifolyólag felmerülő kellemetlenségekért nem vállalunk felelősséget.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsuk az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, anélkül, hogy erről bármiféle értesítést küldenénk Önnek.

Szállítás

Szállítási feltételek

Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a www.kimeldmagad.hu internetes áruház logisztikai partnerein keresztül, leggyakrabban a Magyar Posta által közönséges csomagként, vagy Magyar Posta Logisztika vagy Foxpost által kezelt csomagként juttatjuk el Önhöz. A házhozszállítás díjai a Vásárlási és szállítási feltételekben kerülnek feltüntetésre. A www.kimeldmagad.hu internetes áruház weboldalán keresztül csak Magyarországi szállítási címre adható le megrendelés.

Bármely megrendelést 5 munkanapon belül postára adunk vagy a futárszolgálatnak átadunk. Késedelmes szállítás vagy a szállítás meghiúsulása esetén a webáruház a teljes vételárat és szállítási költséget visszatéríti. Webáruházi megrendelés esetén 3 héten túli szállítás minősül késedelmes szállításnak vagy tekinthető a szállítás meghiúsulásának.

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház nem felel azért, ha a szállítási cím helytelen vagy hiányos. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk előre pontosan megmondani, hogy az Ön által megadott szállítási címen mikor történik a tényleges csomagkézbesítés. Kérjük lehetőség szerint olyan címet adjon meg, ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot (pl. a munkahelyét). A megjegyzésben feltüntethet egyéb tudnivalókat is a szállítási címmel kapcsolatban. A sikeres kézbesítés érdekében kérjük, adja meg mobiltelefonjának számát is, hogy a kiszállítást teljesítő cég munkatársa szükség esetén Önt elérhesse. A megvásárolt áru késedelmes kiszállításáért nem vállalunk felelősséget.

Rendelése véglegesítésével, annak megerősítésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a www.kimeldmagad.hu internetes áruház által ebben a részben a szállítási feltételeinket elfogadja úgy, ahogy azok az Ön rendelésének elküldése idején weboldalunkon megjelentek. Ugyanakkor rendelésével megerősíti, hogy Ön olyan természetes személy, aki 16. életévét már betöltött vásárló, aki jogerősen képviselheti magát, illetve a vásárló szervezetet/céget a kötelezettségekkel járó szerződésekben, és hogy az Ön által megadott és a rendeléshez szükséges minden közölt adat a rendelés idejekor a valóságnak megfelel és teljes. Rendelése csak akkor tekinthető érvényesnek, ha arról a www.kimeldmagad.hu internetes áruház visszaigazoló emailt küld az Ön által megadott email címre. A www.kimeldmagad.hu internetes áruház fenntartja magának a jogot, hogy szállítási feltételeit bármikor módosítsa, annak a weboldalon történő megjelenítésével az Ön tudomására hozva anélkül, hogy erről Önnek értesítést küldene.

A termék szállítási helyre történt megérkezésekor a Vásárló köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Nem vállalunk semmiféle felelősséget a szállítás során keletkezett törésekért, sérülésekért!

Sérült, szakadt csomagot ne vegyen át! Amennyiben a futár ilyen csomagot akar átadni, kérjen a sérült csomagról jegyzőkönyvet, majd a futár jelenlétében, nyissa ki a csomagot és ellenőrizze a számlarészletezőn, hogy minden termék sérülésmentes, illetve hiánytalanul meg van!

Át nem vett csomagok

Ha a Címzett szándékosan nem veszi át a küldeményt (pl. elfelejtette lemondani a feladást megelőzően 1 munkanappal, visszautasítja a megrendelt csomag átvételét, elfelejti átvenni, postás által hagyott emlékeztetőre, telefonon/emailben történő megkeresésre nem reagál stb.), úgy a felmerülő extra költségeket a Megrendelőre terheljük és felszámoljuk.

Az át nem vett csomagok az eladónak anyagi kárt okoznak, és ennek ellentételezésére a vevőnek a következő költségek kerülnek felszámításra:

 • 1000 Ft admnisztrációs díj
 • 1000 Ft ki- és visszaszállítási átalány (webshopunkban a kiszállítás azért ingyenes, mert annak költségét átvállaljuk vásárlóinktól. A sikertelenül kézbesített csomagok esetében ezt az összeget vevőinkre terheljük).

Továbbá minden károkozás a Megrendelőt terheli. A csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Amennyiben a károkozás szándékos vagy rosszindulatú volt és ismét megrendelés érkezik áruházunkba ugyanerről a címről, úgy szintén kizárólag előrefizetéssel van módunkban teljesíteni a kérést, vagy a Szolgáltató megítélésétől függően, akár a webshopból való kizárással is élhet.

Amennyiben nem szándékosság történt, hanem egyéb tényezők akadályozták az átvételt úgy kérem, jelezze nekünk kapcsolati elérhetőségeink valamelyikén és megoldást keresünk a fennálló probléma kezelésére, de ehhez feltétlen szükséges a Felhasználó megkeresésére.

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén kellékszavatosság jogával élhet a www.kimeldmagad.hu internetes áruházzal, mint vállalkozással szemben és kellékszavatossági igényét érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ezek a kellékszavatossági igények az Ön választása alapján a következők lehetnek: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a www.kimeldmagad.hu internetes áruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A kellékszavatosság határidejét illetően Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt árucikkek esetén ez a határidő egy év. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Termékszavatosság

Ingóságok hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A kellékszavatosság határidejét illetően termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Jótállásról a 45/2014. (II.26) kormányrendelet 3. számú melléklete rendelkezik az alábbi módon.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a www.kimeldmagad.hu internetes webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kíméld Magad internetes webáruház értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Felelősségvállalás

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház felelősséget vállal a fogyasztóvédelmi és termékszavatossági törvények által előírt módon és minden olyan esetben, amikor részünkről kötelességmulasztás esete áll fenn, illetve szándékosan elkövetett csalás által okozott károkért illetve veszteségekért. A www.kimeldmagad.hu internetes áruház nem vállal felelősséget a ránk vonatkozó törvények betartása mellett olyan esetekben mely a weboldal technikai hibáiból, a weboldal hozzá nem férhetőségéből, vírusok által okozott adatvesztésből eredeztethető károkozásért, illetve az ebből okozott vélt vagy valós veszteség során keletkezett. Felelősségünk kisebbítése, illetve kizárása nem üzletpolitikánk része, és ránk is vonatkoznak ezzel kapcsolatos kötelezettségek.

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház weboldalán található információk alapján vásárolt termékek felhasználása a vevő felelőssége. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó veszteségért, vagy kárért. Jelen felhasználási feltételek megszegéséből eredő károkért és/vagy veszteségekért mindennemű felelősségvállalást Ön kötelezi magát, hogy kártérítést fizessen nekünk, és mentesítsen minket és bármely harmadik fél részéről jövő igénybejelentéstől vagy követeléstől.

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház jogában áll a weboldal bizonyos részeinek, vagy egészének felügyeletét, működtetését átadni az általa kiválasztott alvállalkozásnak és az áruház dolgozóinak beleértve az ehhez kapcsolódó jogköröket és kötelezettségeket. Az Ön felé járó teljesítések terhe ettől függetlenül továbbra is minket, illetve ezt a tevékenységet végzőket terheli, mint kötelezetteket Önnel szemben. Ha az általános szerződési és felhasználási feltételek bármelyik pontjában megállapított közlések érvényességét az esetleges illetékes hatóság által végzet felülvizsgálat során változtatásra, javításra illetve kiegészítésre szorul, azokat mi a teljesítés eredeti céljának megfelelően módosítjuk.

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház és Ön, mint vevő között létrejött szerződéses egyezményt a jelen szerződési és felhasználási feltételek teljes körűen szabályozzák. Az ettől kívül eső szóbeli vagy írásbeli megállapítások nem kötelezhetik se Önt, se a www.kimeldmagad.hu internetes áruházat másképp, kivéve, ha ezzel kapcsolatosan külön írásos szerződés nem létesült a két fél között.

Tájékoztató a vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Panaszkezelés

Mivel webshopunk fizikai üzlethelyiséggel nem rendelkezik, bármilyen felmerülő panaszt ügyfélszolgálatunk számára, írásban kell eljuttatni a hello@kimeldmagad.hu email-címre. Minden írásos panaszt egyedi azonosítóval látunk el (bejelentés napja-rendelés azonosítója-vásárló neve), melyek feldolgozásáról írásos visszajelzést küldünk minden esetben. Az írásban beérkező panaszokat cégünk 30 napon belül köteles érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját vállalkozásunk indokolni köteles. Az egyedi azonosítóval ellátott panaszt öt évig megőrizzük és azt kérésre az ellenőrző hatóságoknak bemutatjuk.

Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben az Eladó és a Vevő között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve lehetősége van az illetékes járási hivatalhoz, vagy elsősorban Békéltető Testülethez fordulni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testületi eljárás megindításáról és a kirendelt békéltető testületek aktuális, frissített listájáról és elérhetőségeiről az alábbi linken tájékozódhat:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Vevő panaszával akár a Vevő lakóhelye, akár az Eladó székhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez fordulhat.

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat bármely kormányablakban, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. Az alábbi linkre kattintva kikeresheti a lakóhelyéhez legközelebbi hatóság elérhetőségi adatait: http://jarasinfo.gov.hu/

Az Eladó székhelye szerinti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Fogyasztóvédelmi Osztály
Osztályvezető: dr. Tóth Gábor
Cím: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: +36 1 450-2598
Illetékesség: Budapest

Az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform segítségével, ha a fogyasztók regisztrálnak a felületen, akkor ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy az online vásárlásaik során keletkező jogvitáikat ezen a felületen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ érhető el. A linkre kattintva a felület tájékoztatásokkal végig vezeti a fogyasztót.

Szóbeli panasztételre nincs lehetőség!

Panaszos ügyekben a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak.

Egyéb rendelkezések

A www.kimeldmagad.hu internetes áruház weboldala előfordulhat, hogy esetenként nem lesz elérhető, és hibák is jelentkezhetnek benne, amit igyekszünk lehetőségeinkhez mérten időben javítani a zavartalan felhasználás érdekében olyan mértékben, ahogyan azt a törvények megengedik mindenféle szavatosság, feltételek vagy garanciák nélkül.

Amennyiben a vonatkozó törvények előírják csak akkor kötelességünk weboldalunkon található adott információk, illetve tartalmak frissítése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a www.kimeldmagad.hu internetes áruház weboldalán található információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk, szerkesszük, töröljük, felfüggesszük vagy megszüntessük.

Az ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatban a magyar jog kapcsolódó szabályai az irányadóak.

Hatályba lépés: 2018. október 08.

www.kimeldmagad.hu

Szolgáltató

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat
Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December.
Már csak néhány darab maradt, maximum [max].
Add hozzá a kedvenceimhez.Törölje a kedvencek közül.
Kosár

A vásárlói kosarad üres.

Vissza a webshopba

Kuponkód megadás

Kuponkód megadás

A kuponkódod itt tudod megadni.